Přihláška na jazykové kurzy-děti

SMLOUVA O VÝUCE - PŘIHLÁŠKA

(děti)

uzavřená mezi

Mateřské centrum Sedmikráska Brno o.s., Oblá 51, Brno – Nový Lískovec, 634 00, IČ: 270 01 636

Jméno a příjmení:

 

 

Kontaktní adresa:

 

PSČ:

 

Datum narození:

 

Tel. číslo mobilu:

 

E-mail: 

 

Den, místo, čas konání kurzu:

 

Typ kurzu:

 

Školné za kurz:

……...,- Kč / za pololetí // …..…,- Kč / za školní rok

Platba:

a) převodem

b) hotově

c) ve 2 splátkách do 11.9.2009 a 11.11.2009

d) v 1 splátce do 11.9.2009

(dále student)

Údaje vyplňované v případě nezletilých:

Jméno a příjmení matky:

 

Jméno a příjmení otce:

 

Telefonní číslo mobilu:

 

Telefonní číslo mobilu:

 

E - mail:

 

E - mail:

 

 

 

 

 

 

                           

1. Předmět smlouvy

  Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při výuce jazyků.

2. Práva a povinnosti smluvních stran

Škola se zavazuje:

a)        Poskytnout studentovi kvalitní výuku anglického jazyka v příslušném typu kurzu za podmínek sjednaných touto smlouvou.

b)       Vytvořit pro výuku vhodné podmínky.

c)        V případech stanovených touto smlouvou řádně a včas vrátit studentovi školné.

Student se zavazuje:

a)        Řádně a včas zaplatit školné za příslušný kurz.

b)       Řádně a včas docházet do výuky.

c)        Dbát organizačních pokynů a řádů školy, dodržovat bezpečnostní předpisy, v učebních prostorách nekouřit.

d)       Dodržovat zásady dobrých mravů, pokyny učitelů a nevhodným chováním nerušit výuku.

e)        V nepřítomnosti učitele nebo jiné pověřené osoby nemanipulovat bez jejich svolení s technickými zařízeními školy (magnetofony, DVD a video přehrávači, televizí,osvětlením apod.)

f)        Neprodleně uvědomit školu o předčasném ukončení docházky a o případné změně osobních údajů relevantních pro výuku (zejména email, telefonní číslo, trvalé bydliště).

3. Školné, stornopodmínky

a)        Při uzavření této smlouvy je student povinen neprodleně uhradit školné nebo alespoň zálohu na školné ve výši 1.000,- Kč, a to hotově nebo převodem na účet do tří dnů od podpisu této smlouvy. Školné je splatné nejpozději dvacátý den před termínem zahájení příslušného kurzu. Pokud se student přihlásí do příslušného kurzu ve lhůtě dvaceti dnů před zahájením kurzu nebo přistoupí-li do kurzu v jeho průběhu, je školné splatné: 1) při hotovostní platbě okamžitě po podpisu této smlouvy, 2) při bezhotovostní platbě na účet

č. 35-4719350237/0100 do tří dnů po podpisu této smlouvy. Pokud student neuhradí školné nejpozději v den splatnosti bez předchozí dohody s pověřenou osobou, ztrácí nárok na rezervaci místa v kurzu.

b)       Student je oprávněn od smlouvy odstoupit do dne zahájení výuky příslušného typu kurzu. Přitom je však povinen uhradit škole stornopoplatek za odstoupení od smlouvy, který činí:

§          při odstoupení od smlouvy ve lhůtě před dvacátým dnem před zahájením příslušného kurzu – 1.000,- Kč

§          při odstoupení od smlouvy ve lhůtě devatenácti dnů před zahájením příslušného kurzu - 50% celé částky školného příslušného kurzu za celý školní rok

c)        V případě ukončení docházky v průběhu roku a za zameškané hodiny se školné nevrací.

d)       Platba školného probíhá jednorázově nebo ve dvou splátkách. Druhou splátku je nutné zaplatit do 11. 11. 2009. Pokud student nastoupí v průběhu 1. pololetí, nemá právo na uplatňování žádných slev. Pokud student nastoupí v průběhu 2. pololetí, hradí pouze částku za 2. pololetí.

e)        Platba probíhá převodem na účet 35-4719350237/0100 (jako variabilní symbol je nutné uvést datum narození studenta v osmimístné podobě) nebo hotově v Mateřském centru Sedmikráska Brno o.s. na adrese Oblá 51 v Brně – Novém Lískovci v úředních hodinách.

4. Zvláštní ujednání

a)        Délka jedné vyučovací hodiny je 45 minut. Výuka však může trvat i 60, 70 nebo 90 minut, záleží na příslušném typu kurzu. U soukromé výuky se délka výuky domlouvá individuálně.

b)       Škola si vyhrazuje právo nezahájit kurz v případě nízkého počtu uchazečů. V tomto případě nabídne studentovi alternativní kurz v jinou dobu, případně na jiném místě. Pokud studentovi nebude tato alternativa vyhovovat, škola mu neprodleně vrátí celé školné.

c)        Ze závažných důvodů si škola vyhrazuje právo zrušit  příslušný kurz. V tomto případě škola nabídne studentovi alternativní kurz v jinou dobu, případně na jiném místě. Pokud studentovi nebude tato alternativa vyhovovat, škola mu neprodleně vrátí školné v poměrné výši.

d)       V částce za školné nejsou zahrnuty učebnice, výukové materiály.

e)        Výuka v 1. pololetí začíná 1. 10. 2009 a končí 26. 1. 2010. V případě kurzů vyučovaných v základních a mateřských školách výuka začíná dle možností v konkrétní škole (nejčastěji v období od 14. 9. 2009). Výuka v 2. pololetí začíná 1. 2. 2010 a končí 11. 6. 2010. Výuka neprobíhá ve dnech státních svátků a školních prázdnin v Jihomoravském kraji. V průběhu každého pololetí má škola právo z vážných důvodů odvolat 2 hodiny bez náhrady.

5. Závěrečná ustanovení

a)        Veškeré změny a dodatky této smlouvy se provádějí písemnou formou.

b)       Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu. Po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu této smlouvy.

c)        Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu ve vzájemné dohodě, nikoliv v tísni nebo za nenápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.

 

V Brně dne:  _____________       ______________________________                                                  Mgr. Kateřina Orlitová                                                           podpis studenta (zákonného zástupce)                                             členka výkonného týmu

Mateřské centrum Sedmikráska Brno o.s.

Oblá 51, Brno – Nový Lískovec

IČ: 270 01 636